โรงเรียนบ้านเหมืองทวด

หมู่ที่ 4 บ้านเหมืองทวด ตำบล เพิ่มพูนทรัพย์ อำเภอ บ้านนาสาร จังหวัด สุราษฎร์ธานี 84120

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077-404252

บุคคลากร

 

รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/
ตำแหน่ง
t1
นางสาววิมลมาศ โลหุตางกูร
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ

กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย

t2
นางสาวสุณีรัตน์ แสงขาว
ครู ชำนาญการพิเศษ

กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ

t3
นางสาวกฤติกา มีแสง
ครู ชำนาญการ

กลุ่มสาระ ฯ : –

t4
นางจรีภรณ์ รักเล่ง
ครู ชำนาญการ

กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ

t5
นางสาวอัญชลี ศิริวุฒิ
ครู ชำนาญการ

กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ

t7
นางสาวชุลีพร ชูเพชร
ครู ชำนาญการ

กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์

t8
นางสาวณิชชยา เสนาณรงค์
ครู

กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ

t9
นางสาวภัทติยา ชูมณี
ครูผู้ช่วย

กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ

t10
นายธนกฤต ดำสนิท
ครูผู้ช่วย

กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

t11
นางสาวขวัญฤทัย แสงมี
ครูผู้ช่วย

กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ

t12
นายอุดม ชูเมือง
นักการภารโรง

กลุ่มสาระ ฯ : –