โรงเรียนบ้านเหมืองทวด

หมู่ที่ 4 บ้านเหมืองทวด ตำบล เพิ่มพูนทรัพย์ อำเภอ บ้านนาสาร จังหวัด สุราษฎร์ธานี 84120

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077-404252

ข้อมูลนักเรียน

ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านเหมืองทวด

ชั้น/เพศ ชาย หญิง รวม ห้องเรียน
อนุบาล 1
อนุบาล 2 8 6 14 1
อนุบาล 3 7 9 16 1
รวมชั้นอนุบาล 15 15 30 2
ป.1 10 9 19 1
ป.2 13 5 18 1
ป.3 11 10 21 1
ป.4 7 6 13 1
ป.5 7 8 15 1
ป.6 10 15 25 1
รวมชั้นประถมศึกษา 58 53 111 6
รวมทั้งหมด 73 68 141 8